Nyereményjáték szabályzat - Fotópályázat 2020.05.04.

Az alfageneracio.hu “Kütyük mindenütt – Küldj egy képet róla!” játék szabályzata.

 1. A játék és a szervező
  1. Jelen szabályzat az Alfa Generáció Labor (1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C) (továbbiakban Szervező) által kezelt https://www.facebook.com/alfageneraciolabor oldalon futó nyereményjátékra (továbbiakban Játék) vonatkozik.
  2. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A játék résztvevői
  1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
  2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi jognyilatkozat megtételére, valamint a nyeremény átvételére csak gondnoka jóváhagyásával vagy együtt jogosult.
  3. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag a gondnoka járhat el.
  4. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 3. A játék időtartama, menete
  1. A Játék időtartama: 2020.05.04.- 2020.05.25.
  2. Nyertes kiválasztása: 2020.06.01.
  3. Nyertesek száma: 1 fő
  4. Nyeremény: 5000 Ft értékű könyvutalvány, ami a book24.hu oldalán váltható be
  5. A játék menete: A Játékosok feladata egy digitális eszközt használó, 0-10 év közötti gyermeket ábrázoló fénykép beküldése a játékszabályzatban rögzített időpontig. A Játékos kizárólag a saját gyermekéről küldhet be képet, illetve abban az esetben küldhet be más gyermekéről, ha az illető gyermek szülője/gondviselője hozzájárult. Amennyiben lehetséges, a képek beküldéséhez a gyermeknek is hozzá kell járulnia (szóban), amikor is a szülő köteles a gyermeknek elmagyarázni, hogy miről szól a játék. A játékban részt venni maximum 3 fotóval lehet.
  6. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vehessen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő felhívás szerint kell eljárnia.
  7. A nyerteseket a 3.5 pontban megadott paramétereknek megfelelő képet beküldők közül választjuk ki közönségszavazás keretében.
  8. A közönségszavazás a Szervező Facebook oldalán zajlik, ahol a legtöbb kedvelést elnyerő kép tulajdonosa nyer.
 4. Nyeremények, nyertesek
  1. A Játék során a résztvevők között a 3.4. pontban meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra.
  2. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
  3. A nyerteseket a Szervező e-mailben értesíti a sorsolásra megjelölt időpontot követő két napon belül.
  4. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.
  5. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére:
   1. ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
   2. ha az értesítő e-mailre 5 munkanapon belül nem válaszol;
   3. ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
   4. ha egyértelműen bizonyítható, hogy az általa beküldött kép nem saját fotó (pl. internetről letöltött);
   5. ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
   6. ha jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 5. A nyertes értesítése
  1. A nyertessel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és e-mailben küldjük el neki a pdf formátumú könyvvásárlási kupont, amit internetes vásárláskor tud felhasználni a kuponkód megadásával. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
 6. A Szervező felelőssége
  1. A Szervező nem köteles vizsgálni a Játékosok adatszolgáltatását, így a Szervező kizárja minden felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatása vonatkozásában.
  2. A Szervezőt nem terheli felelősség:
   1. a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy gondnoka hozzájárulása nélküli nyilatkozatával kapcsolatban,
   2. valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek vagy a nyereménynek (könyvvásárlási kupon) a Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből,
   3. egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 7. Adatkezelés és adatvédelem
  1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (kivéve a nyereményjátékra való pályázás feltételeként szolgáló, 3.5 pontban meghatározott fotót) az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
  2. A Játékosok a beküldött képekkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat keretében elkészített és benyújtott művet a Szervező az alapszabályában meghatározott céljaival kapcsolatos tevékenysége során, ideértve különösen de nem kizárólag kommunikációs és marketingtevékenysége céljából saját döntésétől függően nyilvánosságra hozza és ellenérték megfizetése nélkül térbeli, időbeli és a felhasználás módjára vonatkozó korlátozás nélkül, nem kizárólagos jelleggel felhasználja, ideértve különösen de nem kizárólag az átdolgozás, többszörözés, terjesztés, közzététel, nyilvános bemutatás és előadás, valamint a kiállítás eseteit is. A Játékos szavatol azért, hogy a pályázati anyag és az annak részét képező szerzői mű a pályázó saját szellemi alkotása és ezért annak a Szervező általi felhasználása más harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A Szervező nem köteles bármely pályamunkát bármely módon felhasználni.
  3. A képek beküldésével a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a képeket a Szervező a honlapján, Facebook oldalán, tudományos és ismeretterjesztő rendezvényeken a Játékos külön értesítése nélkül, illusztrációként felhasználhassa. A képeken kívül egyéb személyes adatot a Szervező nem oszt meg a kép felhasználásakor.
  4. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
  5. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
  6. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
  7. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
  8. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 7.2 és 7.3 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
 8. Kizárás
  1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
  2. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 9. Vegyes rendelkezések
  1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
  2. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
  3. A nyereményjátékkal kapcsolatban a fotopalyazat@alfageneracio.hu címem lehet további felvilágosítást kérni.